onsdag 2 april 2008

Utvecklingen av begreppet själ i Indien

Buddhismen var en del i en äldre materialistisk tradtion i indien. Kastsamhällets framväxt krävde en ideologisk uppgörelse med denna tradition.

Utdrag ur History of Tantric religion N. N. Bhattacharyya sid 216-217:

"Stcherbatsky hävdar att dharma-teorin är basen för alla former av Buddhism och är utgångspunkten för all senare utveckling. Med dharma menas en fundamental princip, som tillexempel idén att existens utgörs av ett samspel och en mångfald av subtila, slutgiltiga och inte närmare analysbara beståndsdelar av materia, sinne och kraft. Vi känner inte till någon form av Buddhism utan denna doktrin och den där på följande klassifikationen av elementen i skandha, ayatana och dhatu och lagarna för deras samspel (pratitya-samutpada). Denna doktrin om elementen existerade också i för-buddhistiska system men i Buddhismen fick den en förändrad betydelse.Buddha beskrevs tydligt ha avsagt sig författarskapet till en ny lära, utan hävdade sig vara anhängare till en lära som etablerats långt tidigare av föregående Buddhor.

Enligt Stcherbatsky var idén om ett jag eller en själ som en psyko-fysisk enhet, utifrån den grundläggande doktrinen om elementen inte okänd i de tidigare traditionerna. Men idén om en odödlig själ var tämligen okänd i Vedorna och i de äldre Upanisaderna. Det nya konceptet med en odödlig själ, som Buddhisterna kallade atmavada, accepterades av alla filosofiska system - förutom av Buddhisterna, materialisterna och Lokayatas i den Tantriska traditionen vars hela tyngdpunkt låg på den äldre dehatmavada-traditionen - men med betydande tillägg. Enligt Buddhisternas anatmavada-teori existerar en mångfald av olika beståndsdelar utan verklig enhet, ett koncept som måste funnits i för-buddhistiska traditioner. I Samannaphalasuttra och Brahmajalasuttra inom Digha Nikaya nämns filosofiska skolor i vilken existens av en själ separerat från kroppen inte erkänns. I själva verket är detta en fortsättning på en primitiv Tantrisk tradition ur vilka andra filosofiska skolor och lärare, även buddhismen har tagit mycket. Även om idéen om en själ oberoende av kroppen gjorde sitt insteg i senare Tantriska texter under påverkan från Brahamanistiska idéer är det i grunden inkonsekvent med den huvudsakliga tantriska inställningen som endast erkänner den mänskliga kroppen som ursprunget till all själslig erfarenhet, vars återvitalisering genom specifika fysiska processer har ansetts som frälsningens förutsättning. Den huvudsakliga källan till det buddhistiska konceptet anatma ligger bevisligen hos denna Lokayata-tantriska tradition."

Inga kommentarer:

 
eXTReMe Tracker